Regulamin

Lombard jest własnością firmy …… Œświadczy usługi w zakresie udzielania ekspresowych pożyczek pod zastaw, bez zaświadczeń o zarobkach i żyrantów. Kwota pożyczki wypłacana jest od ręki bez zbędnych formalności.

 1. Dokumenty
  Umowę pożyczki sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy należące do Pożyczkobiorcy.
 2. Zastaw
  Jedynym kryterium uzyskania pożyczki jest zastaw, który musi być własnością Pożyczkobiorcy. Zapewniamy minimum formalności oraz maksymalnie wysoką wycenę zastawu, który jest zabezpieczeniem pożyczki. Wartość zastawu określa Lombard.
 3. Pożyczka
  Lombard udziela pożyczki Pożyczkobiorcy, której wysokość nie może przekroczyć maksymalnej wartości zastawu. Termin spłaty pożyczki określa Pożyczkobiorca. Warunki pożyczki tj. prowizja, termin itd. uzgodnione między Pożyczkobiorcą, a Lombard …… określa umowa pożyczki. Nie pobieramy prowizji z góry. Uzgodniona kwota pożyczki wypłacana jest w całości do rąk własnych Pożyczkobiorcy.
 4. Terminy
  Umowę pożyczki standardowo zawieramy na okres od 4 do 31 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużania na kolejne okresy. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji terminu spłaty pożyczki.
 5. Prowizja
  Wysokość prowizji od każdej udzielonej pożyczki uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki i terminu spłaty. Każdy dzień ma wpływ na wysokość prowizji. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji oprocentowania. Minimalna prowizja od zawartej pożyczki wynosi 10zł. Szczegółowy opis oprocentowania pożyczek zawarty jest w zakładce Oferta.
 6. Zwrot pożyczki
  Zwrotu pożyczki może dokonać Pożyczkobiorca, bądźŸ osoba przez niego upoważnioną zwracając do Lombardu ……..” kwotę pożyczki wraz z prowizją do dnia oznaczonego w umowie.
 7. Przedłużenie umowy pożyczki.
  Pożyczkobiorca, bądźŸ osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin spłaty pożyczki wpłacając na rzecz Lombardu ………. kwotę prowizji uzgodnionej w umowie. Przedłużenie umowy pożyczki jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu odbioru zastawu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy pożyczki jest nowa umowa pożyczki z uzgodnionym z Pożyczkobiorcą kolejnym terminem spłaty pożyczki. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy pożyczki i wpłaty prowizji w uzgodnionym telefonicznie terminie.
 8. Częściowa spłata pożyczki
  Pożyczkobiorca może częściowo spłacić pożyczkę, wpłacając określoną kwotę pieniędzy i odbierając część zastawu zgodnie z wyceną dokonaną przez Lombard …… a pozostałą część pożyczki przedłużyć na kolejny okres.
 9. Przechowanie
  Przedmioty pozostawione u nas są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane poza siedzibą Lombard ………, przez wyspecjalizowaną firmę. Po spłaceniu kwoty pożyczki wraz z prowizją określoną w umowie, Pożyczkobiorca odbiera swój zastaw w umówionym terminie. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca odbiera zastaw przed terminem oznaczonym w umowie powinien o tym fakcie powiadomić z 24-godz. wyprzedzeniem.
 10. Brak spłaty pożyczki
  W przypadku braku spłaty pożyczki bądźŸ przedłużenia jej na kolejny termin, jak również braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Pożyczkobiorcy, zastawione przedmioty zgodnie z umową przechodzą na własność Lombard ……..”. Po upływie trzech dni, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, Lombard ………” wystawia przeterminowane zastawy do sprzedaży. Wszelkie roszczenia pomiędzy Pożyczkobiorcą, a Lombardem ………” zarówno w kwestii pożyczki jak i zastawu wygasają.
 11. Inne
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.